శుక్రవారం 3 ఏప్రిల్, 2020, నేడు: డాక్టర్. నాగభూషణ్ తెనాలి Sports Management Centre వద్ద 70 వ పుట్టినరోజు వార్షికోత్సవం గుర్తుచేసుకున్నాు Friday the 3rd April, 2020, today: Dr.Nagabhushanam Tenali recalls the anniversary of the 70th birthday at the Sports Management Centre. #founder #foundersday #smc #entreprener #smcFounder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: